• Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb

  Projekt bol podporený: Program Erasmus+

 • Strategické partnerstvá

  Názov akcie

  1.9.2017 - 30.4.2019

  Trvanie projektu

  Spolupráca v oblasti inovácii a výmena osvedčených postupov

  Kľúčová akcia

  Strategické partnerstvá v oblasti vzdelávaniac dospelých

  Sektor

 • Základné informácie o projekte

  Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá sa okrem udržiavania ľudových tradícii, oživovania ľudových remesiel a ich propagácie širokej verejnosti /organizovaním medzinárodných festivalov ľudových remesiel / zaoberá aj tvorbou nadnárodných projektov, týkajúcich sa výučby ľudových remesiel dospelých s prihliadnutím na seniorov, zdravotne postihnutých a ľudí s nízkou resp. základnou kvalifikáciou a tých, ktorí stratili zamestnanie.

   

  Z predchádzajúcich nadnárodných projektov máme veľa skúseností, príkladov a námetov na úspešné riešenie organizácie práce v dielňach DSS a hľadaní správnych riešení prípadných problémov. Práve táto téma je kontextom projektu ERGOTERAPEUT. Zo skúseností vieme, že DSS majú rôznu úroveň organizovania práce a aj rôzne finančné možnosti. Z dôvodu nie veľkých finančných prostriedkov majú slabo vybavené dielne, nemajú vytvorené kontakty s inými zariadeniami. Ergoterapeuti stereotypne vyučujú stále tie isté ľudové remeslá.

   

  Preto je veľmi dôležité využiť potenciál takých DSS, ktoré aj vďaka pochopeniu zriaďovateľov a donorov sú na tom „lepšie“ a sú iniciatívnejší vo vyhľadávaní pridružených organizácii. Zároveň odborná úroveň a kreativita ergoterapeutov je rôzna. Bolo cieľom projektu, aby šikovní a zdatní ergoterapeuti napomáhali v práci tým ostatným a aby sa sami konzultáciami s majstrami - remeselníkmi aj oni „zlepšovali“.

   

  Pre úspešnosť projektu bolo potrebné vytvoriť širokú sieť pridružených organizácii v každej krajine a zapájať ich do lokálnych aktivít projektu. Kreatívny a práce oddaný ergoterapeut vie prebudiť, resp. zvýšiť záujem klienta o aktívnu prácu v tvorivých dielňach a tým prichádza u klienta dobrá nálada, zvýšenie optimizmu a nájdenie nového zmyslu života.

 • Ciele projektu

  1

  Vzájomné učenie

  Spoločné učenie sa ergoterapeutov a vymieňanie si skúsenosti pri „nových“ ľudových remeslách z iných krajín.

  2

  Príprava

  Odborná príprava ergoterapeutov vo viacerých oblastiach a činnostiach DSS

  3

  Organizácia

  Zlepšenie organizácie času práce ergoterapeutov

  4

  Tvorivé dielne

  Optimalizácia usporiadania tvorivých dielní a práce v nich.

 • Cieľové skupin​y

  1. Ergoterapeuti
  2. Odborný a pomocný personál
  3. Klienti - seniori a zdravotne postihnutí ľudia
  4. Príbuzní klientov

  Partnerské organizácie v projekte:​

  • Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovensko
  • Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, příspěvková organizace, Česká Republika
  • Éltes EGYMI, Mosonmagyaróvár, Maďarsko
  • Club Kreatornica, Kovačica, Srbsko
  • Miejsi Dom Spokojnej Starosci, Ustroň, Poľsko
 • Nadnárodné projektové stretnutia

  Vzdelávacie stretnutia a školiace aktivity

  Počas trvania projektu ERGOTERAPEUT sa uskutočnili 4 nadnárodné projektové stretnutia. Týchto stretnutí sa zúčastnili za každého projektového partnera:

  • Vedúci pracovníci
  • Ergoterapeuti
  • Vybraní odborní pracovníci dss
  • Majstri-remeselníci zo združení

  Podľa témy jednotlivých nadnárodných stretnutí sme pozvali odborníkov z viacerých inštitúcii ako lektorov. Cieľom nadnárodných stretnutí bolo koordinovať projekt za účasti vybratých zamestnancov, ktorí boli strategicky dôležití pre úspešné zvládnutie úloh projektu.

  Krátkodobé školiace podujatie pre zamestnancov boli dôležitou súčasťou projektu na splnenie cieľov, dosiahnutie výsledkov , ale hlavne k dosiahnutiu pridanej európskej hodnoty projektu ERGOTERAPEUT. Uskutočnil sa v polovici trvania projektu, keď už mali zodpovední vedúci organizácii, ergoterapeuti a ostatní účastníci projektu dostatok skúseností zo splnených úloh lokálnych aktivít a zároveň bude ešte dosť času do konca projektu zdokonaliť niektoré aktivity a povýšiť ich na nadnárodnú úroveň na základe vzájomnej výmeny skúseností.

  Krátkodobé školiace podujatie pre zamestnancov bude obsahovalo:

  • vyučovacie aktivity / výučba ľudových remesiel , výmena skúseností medzi ergoterapeutmi navzájom a medzi ergoterapeutmi a remeselníkmi
  • školiace aktivity / odborná príprava ergoterapeutov a odborných zamestnancov DSS, vytváranie sietí pridružených organizácii, nové inšpirácie pre zviditeľňovanie práce DSS v širokej verejnosti /

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov

  Slovenská republika

  Na Slovensku sa ľudové zvyky, tradície a obyčaje udržiavajú rôznym spôsobom. Významnou súčasťou kultúrnych tradícií sú ľudové remeslá, ktoré sú jedinečnými kultúrnym dedičstvom Slovenska a svedčia o vysokej kvalite ľudových výrobcov.

   

  Občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá vzniklo v roku 2006 a jeho činnosť je zameraná na zachovávanie tradičných ľudových remesiel, prezentáciu remesiel a remeselníkov na Slovensku i v zahraničí . Sídlo združenia je v Leopoldove, ale pôsobí po celom Slovensku.

   

  Hlavné činnosti združenia:

  • organizovanie medzinárodných festivalov ľudových remeselníkov
  • projekty so zdravotne postihnutými ľuďmi, seniormi ,mládežou.
  • výučba ergoterapeutov v oblasti ľudových remesiel
  • organizovanie  akcií  pre deti a širokú verejnosť, na ktorých sa prezentuje ľudové remeslo formou workshopov.

   

  Najväčším podujatím, ktoré združenie organizuje je podujatie pod názvom Ľudové umelecké remeslá, ktoré zahrňa organizáciu podujatí vo viacerých mestách na Slovensku: V Nitre, Topoľčanoch, Piešťanoch, Skalici, na Štrbskom Plese, Senci, Žiline a od roku 2019 aj na Hrade Červený Kameň.

  Každého podujatia sa zúčastňuje 70-180 ľudových výrobcov zo Slovenska i zahraničnia.

   

  Neoddeliteľnou súčasťou podujatí sú aj zdravotne postihnutí remeselníci, domovy sociálnych služieb, chránené dielne a domovy pre seniorov . Všetky tieto organizácie majú možnosť prezentovať výrobky svojich klientov za aktívnej účasti samotných klientov.

   

  Oz je koordinátom projektov Erasmus +, ktorých cieľovými skupinami sú nielen zdravotne postihnuté osoby, ergoterapeuti, seniori, ale aj organizácie zaoberajúce sa umením, tradíciami a remeslami.

   

  · INTEGRA

  · Šanca pre minority

  · Ľudové remeselo- šanca pre každého

  · Excelentní lektori vzdelávania dospelých – základ a jadro kvalitnej inštitúcie

  · Craft for better future

  · Kreatívny ergoterapeut ako jeden pilierov činností domovov sociálnych služieb

  · Zodpovedne a s úctou k ľudovým tradíciám.

   

  Ako partnerská organizácia sme sa zúčastnili projektu Erasmus + pod názvom:

  Follow the story- applied storytelling as a motivation and encouraging strategy in adult education .

   

  Oz Tradičné ľudové umelecké remeslá už 13 rokov pracuje v oblasti ľudových remesiel a spolupracuje s domovmi sociálnych služieb na Slovensku i v zahraničí. Neustále rozširujeme sieť spolupracovníkov po celom Slovensku, ktorí sú nám nápomocní pri organizovaní podujatí Ľudové umelecké remeslá ale i pri organizácii projektov a organizácii workshopov.

   

  občianske združenie Tradičné ľudové umelecké remeslá

  Strečanského 602

  920 41 Leopoldov

  Mobil: 0905 759 645, 0903 483760

  Email: ludoveremesla@gmail.com

  www.ludoveremesla.org

  Centrum sociálnich služeb, Český Těšín,

  příspěvková organizace,

  Česká republika​

  Organizace vznikla dne 1.5.2012 a je nástupnickou organizací sloučených příspěvkových organizací Domov pro seniory Český Těšín a Sociální služby Český Těšín, jejichž zřizovatelem je Město Český Těšín. Poskytuje:

  • dvě registrované sociální služby
  • domov pro seniory (pobytová sociální služba zavedena od 3.3.2003)
  • pečovatelská služba (terénní sociální služba zavedena od 1.10.2006)
  • dvě neregistrované služby
  • Půjčovna kompenzačních pomůcek
  • Klub seniorů
  • Všechny tyto služby kromě Klubu seniorů mají sídlo v objektu domova pro seniory.

  Domov pro seniory je pobytová služba sociální péče, jejíž posláním je poskytování sociálních služeb seniorům dle jejich individuálních potřeb. Poskytováním sociálních služeb je usilováno o přiměřenou podporu a pomoc při běžných potřebách a činnostech uživatelů a zároveň o důstojné a spokojené prožití jejich podzimu života. Služba má kapacitu 72 míst v 54 pokojích, z toho je 36 jednolůžkových a 18 dvoulůžkových s vlastním sociálním zařízení. Cílovou skupinou jsou senioři ve věku nad 65 let. Službu využívají senioři města Český Těšín. V rámci poskytovaných sociálních služeb je pro uživatele zajišťována široká nabídka volnočasových a aktivizačních činností, kterých se účastní uživatelé dle svých individuálních preferencí. Je kladen důraz na osobní přístup a je usilováno o zapojení každého uživatele s ohledem na jeho zdravotní handicap.

   

  Pečovatelská služba je terénní služba sociální péče, jejíž posláním je poskytovat pomoc a podporu v přirozeném sociálním prostředí osobám seniorského věku, tělesně postiženým a chronicky nemocným, kteří potřebují pomoc jiné fyzické osoby při uspokojování svých životních potřeb v takovém rozsahu, aby byla zachována a podporována jejich stávající soběstačnost a zmírněna rizika sociálního vyloučení. Obecným cílem této služby je poskytovat pečovatelskou službu tak, aby uživatel mohl zůstat co nejdéle ve svém domácím resp. přirozeném sociálním prostředí a měl možnost zachovávat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti a udržovat stávající zvyklosti. Cílovou skupinou uživatelů jsou senioři nad 65 let a osoby s tělesným postižením nebo s chronickým onemocněním ve věku od 19 - 64 let. Celková kapacita pečovatelské služby je nastavena pro 200 uživatelů, kterým je možno zajistit denně dovoz stravy a 20 uživatelů, kterým je možno denně poskytnout úkony péče. Služba je určena obyvatelům města Český Těšín a jeho přilehlých částí.

   

  Centrum sociálnich služeb, příspěvková organizica, Český Těšín

  Sokolovská 1997

  737 01 Český Těšín

  Tel: +420 558 740 19

  Email: janus.foltyn@csstesin.cz

  www.csstesin.cz

  Éltes EGYMI, Mosonmagyaróvár,

  Maďarsko

  Výchovno - vzdelávacie centrum Éltes Mátyás je liečebno-pedagogickým zariadením, ktoré sa stará o mentálne postihnuté a autistické deti a žiakov. Založené bolo v roku 1948. V súčasnej dobe je to štátne školské zariadenie. V zariadení existujú tieto druhy vzdelávacích skupín : materská škola, predškolská výučba, skupinová výučba, základná škola. V rokoch 2016-2017 sme mali v našej škole 124 študentov ktorým sa venuje 39 špeciálnych pedagógov, ktorí majú k dispozícii 17 asistentov. Naši terénni učitelia pomáhajú deťom v integrácii v „normálnej" škole. Odborný vzdelávací systém poskytuje prvotnú pomoc v začiatkoch inštitucionálnej výučby pre tieto zdravotné postihnutia : poruchy reči, zhoršenie reči, logopédia, starostlivosť o deti, muzikoterapia, terapia na koni a terapia plávaním.

   

  Popoludní deti robia domáce úlohy, pripravujú sa na nasledujúci, deň, trávia čas hrami, športom a ručnými prácami. Komunitné podujatia , oslavy, projektové dni spestrujú víkendy a podnecujú deti a tiež aj pedagógov. Kontaktný medzinárodný systém sa stáva bohatším, ako účastníci v ňom figurujeme od roku 2002, boli sme koordinátori medzinárodných projektov Comenius, Erasmus, Grundtvig.

   

  Mosonmagyaróvári Éltes EGYMI

  Szent István király 97

  9200 Mosonmagyaróvár

  Tel.: 003696576-462

  Email: info@eltes.hu

  www.eltes.hu

  Club Kreatornica,

  Kovačica, Srbsko

  Kreatornica je združenie umelcov a remeselníkov z mesta Kovačica v Srbsku. Vzniklo roku 2012. Dnes má desať členov rôzneho umeleckého zamerania, ktorých spoločným cieľom je zachovať a propagovať staré remeslá a ručné práce, pestovať kultúrnu a umeleckú rozmanitosť v regione a nadväzovať medzinarodnú spoluprácu s podobnými spolkami celej Europy. Diela a výrobky z dielní Kreatornice majú jednak tradičnú, ako aj súčastnú úžitkovú hodnotu, predovšetkým však oživujú staré, zabudnuté postupy ručnej a umelecko-remeselníckej výroby. Umelci kladú dôraz na prírodne materiály (drevo, tekvice, polodrahokamy, kov, sklo, koža, prírodné tkaniny atd´.) a na slobodu tvorby a umeleckého prejavu. Medzinárodne projekty z programu Erasmus + sú v poslednej dobe prioritov činnosti spolku. Pozoruhodné sú aj aktivity ktoré sa uskutočnujú vďaka dobrej spolupráci a projektom z inými organizaciami a združeniami. Na lokalnéj úrovni: Turistická organizácija, ženský spolok a memoriálne stredisko Dr. Janka Bulika. Na pokrajine: Ústav pre kultúru Vojvodinských slovákov, Matica slovenská v Srbsku a narodnostná rada slovenskéj národnej menšine.

   

  Club Kreatornica

  Tatranská 86

  262 10 Kovačica

  Tel: +38113661426

  Email: kreatornica3@gmail.com

  www.kreatronica.com

  Miejsi Dom Spokojnej Starosci,

  Ustroň, Poľsko​

  The Town Nursing Home in Ustroń was opened on 22 april 1997 as an first local government home of this type in old Bielsko County and it is acting on the basis of Organizational Regulations accepted by the Mayor of Ustroń. The home ensures proper range of services set for this certain type of social care home. At the home there is appointed team of senior care assistants and therapists aimed on fulfiling this services. The Town Nursering Home in Ustroń employs: psychologist, physiotherapist, social worker, physician, nurses, occupacional therapist and also auxiliary staff such as: cooks, manciple, maids, technicians, deiver. The town nursing Home in Ustroń fulfilled three projects. As for the first iwe are beneficial of a project called: ”Equal chances for everyone-counteract against digital exclusion in the city of Ustroń” which was cofinanced thrue the European Social Funds. Secound project was called „ Local activities – Erasmus+ Project- Folk Art as a chance for everyone” the project as well was financed from the EU Funds.The third project called „Creative occupational therapist as one of the pillars of activities of social care hous ERASMUS+” .

  Participation in thous projects allow us to exchange of expirence, brought in new terapeutic techniques, and our parolees could learn about art and craft from the presented countries and about their regional kulture.

   

  Miejski Dom Spokojnej Starosci

  Sloneczna 10

  434 50 Ustroň

  Tel: 33 854-12-15

  Email: mdss@post.pl

 • Lokálne aktivity

  Inštitúcie zapojené do projektu mali podľa pracovného plánu uskutočniť min. 3 kolá lokálnych aktivít vo svojich organizáciách, aby bol do projektu zapojený čo možno najvyšší počet organizácií a osôb. Uskutočnené lokálne aktivity priamo nadväzovali na školiace-vzdelávacie aktivity a na skúsenosti získané na týchto aktivitách. Široký rozsah lokálnych aktivít zapojil do činnosti tieto cieľové skupiny: seniorov, zdravotne postihnutých, ergoterapeutov, remeselníkov, širokú verejnosť.

  Spolupráca s Domovom sociálnych služieb Zelený dom, Skalica

  Oz TĽUR sa pravidelne stretáva s klientmi a ergoterapeutmi z DSS Zelený dom. Zelený dom sa zúčastňuje so svojimi výrobkami podujatí Ľudové umelecké remeslá v Piešťanoch, Skalici a na Štrbskom Plese. Taktiež si vždy pripravia vystúpenie , s ktorým vystupujú v kultúrnom programe v Piešťanoch. Pravidelné sú aj návštevy remeselníkov v tomto zariadení, kde spolu trávime príjemný čas v dielničkách. Výsledkom sú prekrásne výrobky zdravotne postihnutých detí.

  Workshop pre deti

  2.6.2018

  Začiatkom júna 2018 členovia združenia TĽUR organizovali pri príležitosti Dňa detí workshop v JE Mochovce. Aktivity vykonali traja remeselníci: Ružena Matúšková, ktorá pripravila worshop výroby kraslíc a eukanistiky, Jana Joszová, ktorá učila deti servítkovú techniku a Róbert Šťastný – točenie na keramickom kruhu.

  Workshop v zariadení pre seniorov Dominika vo Veľkej Lehote

  Október - november 2018

  V priebehu mesiaca október-november 2018 sa dve členky združenia zúčastnili štyroch workshopov v domove pre seniorov Dominika vo Veľkej Lehote. Vedenie zariadenia túto aktivitu privítalo, keďže stály terapeut v tomto zariadení nie je.

  Beseda s členmi Naše rodné Slovensko a FS Kolovrátok v Drahovciach​

  ??

  Oz TĽUR a FS Kolovrátok z Drahoviec už niekoľko rokov spolupracujú v kultúrnej oblasti. Členovia speváckej skupiny Kolovrátok pravidelne vystupujú na podujatí Tradičné umelecké remeslá v Piešťanoch. Aj téma besedy ich veľmi zaujala, keďže v Piešťanoch majú možnosť vidieť výsledky práce zdravotne postihnutých a seniorov

 • Lokálne aktivity / CSS, Český Těšín, Česká Republika​

  Pridružené organizácie - Centrum sociálnich služeb, Český Těšín, přísp.organizace

  Setkání se studenty Albrechtovy střední školy Český Těšín

  10.10.2017​

  Centrum sociálních služeb Český Těšín dlouhodobě spolupracuje s místní Albrechtovou střední školou na základě uzavřené Smlouvy o partnerství. Uživatelé a zaměstnanci organizace se setkávají se zástupci z řad studentů různých studijních oborů, předávají si navzájem informace, zkušenosti, učí se jeden od druhého. Nejinak tomu bylo v rámci workshopu se studenty oboru designéři v reklamě (dříve aranžéři). Uživatelé domova pro seniory názorně předváděli a učili studenty techniku práce s papírem zvanou quilling a studenti na oplátku prezentovali techniku výroby ozdobných papírových přáníček. Celé setkání se neslo ve vřelé a srdečné atmosféře, pro obě strany bylo velmi obohacující. Součástí workshopu byla i prezentace projektu „Kreativní ergoterapeut jako jeden z pilířů činnosti domovů sociálních služeb“.

  Workshop Gliwice​

  16.10. – 17.10.2017

  V říjnu 2017 jsme byli přizváni k účasti v strukturovaném kurzu organizovaném TĽUR a Stowarzyszeniem Forum Ceramików v Gliwicích (PL), který se uskutečnil v rámci projektu Craft for Better Future (Řemeslo pro lepší budoucnost). Školení bylo zaměřené na zlepšení schopností a dovedností účastníků v oblasti lidové řemeslné výroby. Obsahem kurzu, který vedli členové SFC w Gliwicích, byla jak teoretická, tak i praktická příprava týkající se práce s keramickou hlínou a jejím technickým zpracováním. Kurzu, ve kterém jsme měli možnost poznat výjimečnou techniku RAKU - techniku zpracování a zdobení keramiky, se zúčastnilo celkově 12 řemeslníků. Během trvání kurzu jsme navázali jak přátelské vztahy, tak i partnerskou spolupráci s ostatními účastníky, díky které máme možnost si průběžně předávat zkušenosti formou osobního nebo elektronického kontaktu. Účast v tomto kurzu nám umožnila aplikovat do běžné práce v keramické dílně mnoho inovativních postupů.

  Setkání se studenty Albrechtovy střední školy Český Těšín​

  31.10.2017​

  V priebehu Další lokální aktivitou konanou ve spolupráci s Albrechtovou střední školou byl rukodělný workshop se studenty 1. ročníku oboru pekař. Budoucí pekařky učily naše seniory správnému postupu při pečení pekařských výrobků – pletýnek a vánoček. Pro všechny přítomné to byla jedinečná příležitost si vyzkoušet tuto nelehkou profesi. Přítomní zaměstnanci současně zástupcům střední školy přiblížili cíle a přínos projektu „Kreativní ergoterapeut jako jeden z pilířů činnosti domovů sociálních služeb“.mesiaca október-november 2018 sa dve členky združenia zúčastnili štyroch workshopov v domove pre seniorov Dominika vo Veľkej Lehote. Vedenie zariadenia túto aktivitu privítalo, keďže stály terapeut v tomto zariadení nie je.

 • Lokálne aktivity / Club Kreatornica, Srbsko​

  Pridružené organizácie /Srbsko

  Setkání se studenty Albrechtovy střední školy Český Těšín

  10.10.2017​

  Po ukončení kreatívných dielni znovu sme sa stretli všetci účasnici v dome pre denný pobyt. V tom čase práve prebiehala ich ďalšia tematická dielňa, preto sme využili príležitost porozprávať sa o našej spolupráci.

  Jovana Stojković (klient denneho pobytu): Chcem sa Vám pochváliť, že som zvládla techniku tkania koberčekov z vlny. Robim to pravidelne aj doma. Veľmi rada sa znovu stretnem s Marínou. Pozdravte ju... veľmi!

  Elenka Đurišová (ergoterapeut): Spolupráca na tomto projekte veľmi potešila a inšpirovala všetkých nás, úcty hodné je vidieť, akí sú účasnici nedočkaví a nadšení z každej novej dielne. Mne osobne tento projekt, ako mladej zamestnankyni, dal možnost praktický vyskúšat, využit a uplatniť teoretické vedomosti z fakulty. Za inšpiracie a nové skúsenosti velmi pekne ďakujem. Prezradím vám ,že ste ma povzbudili v tejto mojej práci a tým pádom som do plánu práce zaradila aj vás.

  V dohodnútom termíne sme zacali realizovať kreatívne dielne. Dielne sa uskutočnili v Dome pre denný pobyt postistihnutých osôb. Pracovníci domu a klienti sa s nami s radosťov učili novým zručnostiam. Boli v tom úspešní. Dôkazom toho sú zrealizované výstavy ručných prác. Boli to dielne: tkania z vlny, aromatické dielne, výroba šperkov, suvenírov, rôznych dekorácii...

  Na Oktobrovom jarmoku ručných prác klienti vypredali svoje práce a s úsmevom a hrdosťou rozprávali širokej verejnosti kto ich naučil tieto výrobky zhotoviť.

  Bolo vidieť na ich tvárach, že sa z vykonaného veľmi tešia a s netrpelivosťov čakali na ďalšie tematické dielne.

 • Lokálne aktivity / MDSS, Poľsko​

  Pridružené organizácie/ MDSS ,Poľsko​

  Medzinárodný deň starších

  16.08.2018​

  Podujatie Turingovci prezentuje veci, ktoré boli vytvorené Turingovou terapiou s možnosťou prezentácie umeleckého programu. Obyvatelia Miejski Dom Spokojnej Starości w Ustroniu sa prezentovali vo „Výkone bariér".

  „Farebný deň“

  23.08.2018

  Aktivity pozostávajúce z maľovania plastovým obalom boli navrhnuté tak, aby sa realizovali vo viacerých úrovniach: vnímanie, manuálne aktivitya stimulácia predstavivosti.

  „Spomienky na pr​ázdniny

  23.08.2018

  Počas týchto aktivit seniori maľovali spomienky Thiers na 3D kartóny. Na konci vytvorili všetky kartóny sochu.

  „Zbohom leto”​

  12.09.2018​

  Podujatie v záhrade. Veľa zábavy a súťaží týkajúcich sa festivalu úrody.
 • Lokálne aktivity / ÉLTES EGYMI, Maďarsko​

  Pridružené organizácie/ ÉLTES EGYMI, Maďarsko​

  Erasmus Craft Day

  We have been organizing every year since 2015

  Tento rok sme usporiadali podujatie 20. marca. Pozvali sme dôchodcov a zdravotne postihnutých dospelých. Vytvorili sme rôzne remeselné techniky. Staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím spolupracovali s našimi študentmi a učiteľmi. Naším cieľom bolo aktivovať starších, zranených alebo zdravotne postihnutých ľudí užitočnou činnosťou a byť príkladom pre našich vlastných študentov. Učili sme sa jeden od druhého. Starší ľudia túto prácu ocenili a deti s radosťou pomohli. Nakoniec sme zorganizovali malú výstavu diel vytvorených počas remesiel.

  Textured textile technique​

  V projekte Erasmus+ 2017-1-SK01-KA204-035310 sme sa naučili remeselné techniky. Rita Kiss, textilná umelkyňa, učila členov učiteľského zboru šitú textilnú techniku. S využitím recyklácie - pomocou handier, viazaných predmetov, sadrových odliatkov a iných drobností, môžeme ľahko vytvoriť niečo nové, pútavé. Vyrobili sme sieťovinu a textilný obraz. Hotové práce boli predané na veľtrhu remesiel na medzinárodnom projektovom stretnutí.

 • Šírenie projektu​

  Najčastejšie prostriedky šírenia projektu:

  • Internet / webové stránky projektových partnerov, web projektu, facebook
  • Médiá / regionálne média, regionálne TV, bulletiny
  • Samostatná projektová brožúra / šírená projektovými partnermi a pridruženými organizáciámi
  • Semináre, besedy, dni otvorených dverí

  Tradičné ľudové umelecké remeslá, Leopoldov, Slovenská republika

  Centrum sociálnich služeb, Český Těšín,

  příspěvková organizace, Česká republika​

  Éltes EGYMI, Mosonmagyaróvár,

  Maďarsko

  Club Kreatornica,

  Kovačica, Srbsko

  Miejsi Dom Spokojnej Starosci,

  Ustroň, Poľsko​

 • Hodnotenie projektu

  Názory riaditeľov a účastníkov projektu

  Ing. Miloš Kunkel, predseda oz Tradičné ľudové umelecké remeslá, SK

  Hodnotenie projektu

  Úspešne ukončený projekt KA-2 Kreatívny ergoterapeut ako jeden zo základných pilierov činností DSS je pokračovaním úsilia o spoluprácu remeselníkov s ergoterapeutmi domovov soc. služieb.

  Cieľom projektu bolo nájsť účinnú metódu a spoluprácu pre zvýšenie kreativity ergoterapeutov. Zvládnutie všetkých úloh a prác počas projektu bol tento cieľ splnený. Spoločným úsilím všetkých zainteresovaných sme vytvorili projektové partnerstvo, ktoré bude pokračovať aj po ukončení projektu. Vďaka vynikajúcej propagácii projektu sme vytvorili veľkú sieť pridružených organizácií. To malo za následok širokú implementáciu výsledkov projektu vo viacerých regiónoch zúčastnených krajín.

  Tak ako v predchádzajúcich projektoch, v ktorých sme boli koordinátormi aj v tomto projekte bolo snahou nášho združenia úspešne zvládnuť koordináciu projektových partnerov splniť všetky stanovené ciele. Chcem poďakovať všetkým partnerom a zodpovedným pracovníkom organizácií,ktorí svojim zanietením, nadšením zodpovedným prístupom k úloham sa zaslúžili o zdarný priebeh projektu.

  Ing. Januš Foltyn, ředitel Centra sociálních služeb Český Těšín, CZ

  Hodnotenie projektu

  Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace se v letech 2012-2016 zapojilo do dvou mezinárodních projektů partnerství a vzdělávacích programů financovaných z prostředků Evropské unie. Projekt strategických partnerství Erasmus+/KA2, který byl realizován v letech 2017-2019 pod názvem „Kreativní ergoterapeut jako jeden z pilířů činností zařízení sociálních služeb“, byl třetím projektem, kterého jsme se měli možnost zúčastnit. V tomto projektu jsme bohatě zúročili zkušenosti, které jsme získali v předchozích dvou projektech. Lidově řečeno, věděli jsme, do čeho jdeme, protože aktivita, iniciativa a jasně stanovené cíle projektu ze strany slovenského koordinátora byly příslibem pro úspěšnou realizaci projektu.

  Musím konstatovat, že realizace projektu předčila naše očekávání. Do projektu jsme zapojili zaměstnance, kteří dosud neměli možnost účastnit se v minulých projektech a tím jsme mohli předat i více informací o průběhu projektu našim uživatelům, kteří byli do tohoto projektu zapojeni nepřímo, prostřednictvím našich zaměstnanců. Velice si cením předávání praktických zkušeností mezi zúčastněnými zaměstnanci partnerských organizací na společných setkáních a workshopech, což považuji za jednu z důležitých forem odborných stáží a celoživotního vzdělávání odborných zaměstnanců.

  Myslím, že námi očekávané cíle projekt zcela naplnil. Společné vzdělávání výchovných terapeutů, výměna zkušeností při poznávání lidových řemeslech z jiných zemí, odborná příprava výchovných terapeutů ve vícerých oblastech a volnočasových aktivitách zařízení sociálních služeb velkou měrou přispělo ke zlepšení organizace práce výchovných terapeutů a k uspořádání práce ve výtvarných dílnách. Vytvořili jsme si síť přidružených organizací a zařízení sociálních služeb, se kterými již pravidelně spolupracujeme a při organizaci různých lokálních aktivit mají naši uživatelé možnost zviditelnit výsledky své práce ze zájmových dílen.

  Zapojení se do projektu a jeho výsledky již vešly do trvalého podvědomí nejen našeho odborného a ostatního personálu zařízení sociálních služeb a našich uživatelů, ale i jejich příbuzných, našeho zřizovatele a také odborné a široké veřejnosti.

  Projekt, kterého jsme měli možnost se zúčastnit, obohatil práci našich výchovných terapeutů novými technikami a nápady, zviditelnil výsledky práce zařízení sociálních služeb a zejména, a to považuji za nejdůležitější, přispěl ke zvýšení zájmu našich seniorů o volnočasové aktivity ve výtvarných dílnách, ke zvýšení optimismu, dobré nálady a jejich sebevědomí. Rezervy máme určitě ve vzájemné komunikaci mezi jednotlivými projektovými partnery v různých jazycích, což však nutí účastníky projektu ke zdokonalování se v jazykových znalostech.

  Velice důležitým aspektem je pro nás využití výsledků projektu i po jeho ukončení a poskytování zkušeností a získaných odborností široké veřejnosti, což nás jako zařízení sociálních služeb zavazuje i do budoucna.

  Ilona Niedoba, riaditeľka Miejski Dom Spokojnej Starosci, Ustroň, PL

  Hodnotenie projektu

  Projekt “Ľudové remeslá, šanca pre každého“ bol prvým projektom financovaným z fondov EU, na ktorom sa zúčastnila naša organizácia. Keď sme sa zapojili do projektu, veľmi nás zaujímalo, čo sa budeme učiť ale aj to, či budeme schopní splniť túto úlohu. Koordinátormi projektu boli Miloš Kunkel a Ľubica Kuzmová. Iniciatíva Slovenského koordinátora a ich zrozumiteľnosť v projekte nám umožnila splniť tieto úlohy.

  Druhý projekt, na ktorom sme sa zúčastnili bol projekt Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb. Tento projekt mal veľký vplyv na profesionalitu našich pracovníkov, ale to , čo považujem za ešte dôležitejšie je to, že sme získali skúsenosti s prácou v partnerských organizáciách. Myslím si, že takéto projekty sú veľmi hodnotným spôsobom odborného vzdelávania a vzdelávania, ktoré prechádza celým našim životom.

  Naši pracovníci uplatnili nadobudnuté zručnosti v terapeutickej práci s našimi klientami. Odborní terapeuti aplikujú skúsenosti a techniky v dieľňach s našimi klientami. Do projektu sme zapojili viac pracovníkov, ako to bolo plánované, čo nám umožnilo odovzdať viac informácii o projekte našim seniorom prostredníctvom zapojených pracovníkov.

  Výsledky projektu jednoznačne motivujú našich pracovníkov a klientov a prispievajú k zvyšovaniu kvality života našich seniorov , ale zároveň nám pomáhajú oceniť prácu našich pracovníkov.

  Pavel Veresky, predseda združenia Club Kreatornica, Kovačica, SRB

  Hodnotenie projektu

  Ako prvý krok sme nadviazali, vlastne pokračovali v spolupráci so strediskom pre sociálnu prácu v Kovačici. Kedže sú členovia klubu, iba majstri remesiel a ručných prác, už sám názov projektu „Ergoterapeut ako jeden z pilierov..“ bol velká výzva pre nás všetkých. Naplánovali sme a zrealizovali desiatky kreatívnych dielní a tri verejné prezentácie. Osobne som hneď po prvom stretnutí so zamestnancami a klientami v domove pre denný pobyt pocítil tu pozitívnu energiu, zvedavosť, nadšenie a úprimnosť všetkých prítomných.

  Nemal som žiadne obavy, že tie šikovné ručičky, kopa otázok a naša trpezlivosť nedokážu zrealizovať danú predlohu a podať odpovede. Pri príležitostiach prezentácii projektu a prác, širšej verejnosti vždy bolo cítiť a vidieť velkú hrdosť v očiach. Nové vedomosti a skúsenosti sa aj napriek ukončeniu projekta uplatňujú a pokračujú. Dôkazom povedaného sú aj ďalšie dve prezentácie novovzniknutých prác a dalšia pridružená organizácia.

  Som hrdý... a stálo to zato!!!

  Etelka Éder, riaditeľka Éltes EGYMI, Mosonmagyaróvár

  Hodnotenie projektu

  Naša škola sa zúčastnila projektu Erasmus + v rokoch 2017-2019. Pracovali sme so známymi partnermi a pripravili sme s radosťou na stretnutia a spoločnú prácu.

  Hlavným cieľom projektu bolo štúdium a realizácia kreatívnych dielní v našich vlastných inštitúciách. Pomoc seniorom a postihnutým osobám aby sa stali aktívnymi,zlepšili svoju spoluprácu so zariadením a zlepšili kvalitu ich života. Naši 14-23 roční žiaci sa zúčastnili tohto projektu. Počas dvoch rokov sme mali možnosť naučiť sa nové remeselné techniky, zúčastnili sme sa medzinárodných remeselných trhov. Na jednej strane sme získali nové nápady, na druhej strane možeme vystavovať remeselné výrobky našich kolegov a žiakov. V našej inštitúcii má tkanie kobercov významnú tradíciu a bolo pre nás veľkým potešením, že koberce našich žiakov boli veľmi populárne medzi našimi partnermi. Projekt nám umožnil organizovať likálne aktivity. Lokálnou aktivitou bol remeselný deň organizovaný spoločne s Klubom dôchodcov, kde naši hendikepovaní žiaci spolupracovali so seniormi. V prípade projektového stretnutia sme mali možnosť sme mali možnosť profesionálnych rozhovorov, ktoré nám dodali mentálnu silu.Podľa môjho názoru je to mimoriadne dôležité, pretože naša profesia je založená na pomoci, popri enormnej psychickej záťaži.

  S ukončením dvojročného projektu sme vyvodili závery. Realizovali sme naše ciele a úlohy. Úspech, že počas vzdelávania kladieme dôraz na pracovné vzdelávanie. Počas tohto obdobia sme pracovali so seniormi, ukázali sme im možnosť spolupráce. Ďalej sme sa mohli naučiť o systéme v iných krajinách a boli sme schopní získať viac skúseností v oblasti terapie. Týmto metódam sme naučili aj spolupracujúce organizácie. V tomto projekte získali nielen žiaci, ale aj učitelia množstvo životných skúseností v medzinárodnom rozmere.

  Beáta Minďašová, riaditeľka DSS Zelený dom v Skalici, SK

  Hodnotenie projektu

  Projekt „Kreatívny ergoterapeut ako jeden z pilierov činností domovov sociálnych služieb“ je ďalší v rade tých, ktorých sa zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica v spolupráci s Tradičnými umeleckými remeslami, o.z. zúčastnil. Tentoraz bol zameraný na problematiku ergoterapie, čo je jedna z dôležitých súčastí naše práce. Sme radi, že sme mohli navštíviť rôzne zariadenia v krajinách účastníkov projektu, pretože ako to poznáme z minulých rokov, vždy a v každej oblasti práce sú rôzne techniky, iné materiály, rozdielne postupy. A vždy sme navzájom niečo niečo naučili, priučili sa s tým, že to môžeme využiť u nás doma. Tieto projekty z dielne občianskeho združenia Tradičné ľudové umelecké remeslá majú mimoriadny význam práve z hľadiska vzdelávania a poznávania. A to nielen v oblasti, v tomto prípade ergoterapia, ale tiež kultúry a života vôbec. Sú to vždy vzácne stretnutia zanietených ľudí, ktorí sa sú, v dobrom povedané, pochváliť tým, čo napĺňa ich život a prácu. A všetkých spája jedno dôležité - poslanie. Poslanie starať sa o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím a seniorov a neustále zlepšovať podmienky ich života.

  Ľubica Kuzmová, podpredseda oz Tradičné ľudové umelecké remeslá, SK

  Hodnotenie projektu

  Projekt Ergoterapeut bol ďalší z projektov, ktorý nás posunul dopredu. Profesionálne aj osobne. Myslím, že každá organizácia, ktorá sa v projekte zúčastnila , ho vnímala kladne a hlavne prospešne. Výmena pracovných skúseností a zručností nie je zbytočná, ale naopak, je neoceniteľná. Keď už si myslíte, že všetko viete , zrazu sa vynorí niečo nové a zaujímavé. Vždy a opäť ma prekvapilo úsilie a snaha ergoterapeutov a pracovníkov z domovov sociálnych služieb obohatiť a aj zlepšiť život ich klientov, užívateľov. A viem, že aj ich táto spolupráca vzpružila, lebo často sa stretávajú s problémami, nezáujmom , možno aj vlastnou letargiou. Ukázala im nové cesty, dodala silu.

  Na druhej strane stáli organizácie, ktoré sa venujú remeslám . Nemali skúsenosti so zdravotne postihnutými, ani so seniormi. Tento projekt ich vtiahol do diania a ukázal im cestu, ako si splniť svoju spoločenskú zodpovednosť v práci a pomoci minoritným skupinám.

  Ja osobne vidím veľký zmysel projektoch ako je Ergoterapeut. Píšem v prítomnom čase, aj keď sa projekt skončil, pretože pre mnohých sa neskončil. Začali sa nové partnerstvá, či už medzinárodné alebo regionálne. Prizvanie nových organizácii na lokálnej úrovni rozšírilo počet organizácii, ktoré začali spoluprácu s domovmi sociálnych služieb . Iba pokračujú v tom, čo začalo partnerstvo slovenských, českých, poľských, maďarských a srbských organizácii.

  Karina Broda, terapeutický pracovník, MDSS, Ustroň, PL

  Hodnotenie projektu

  PL: Projekt umożliwił mi udział w bardzo ciekawych zajęciach, zobaczenia nowych technik wykonawczych, a co najważniejsze spotkania wspaniałych, otwartych ludzi pełnych pasji.
  Chciałabym jeszcze wspomnieć o pięknych miejscach i wspaniałych, skromnych ludziach tam mieszkających.
  Co mnie zaskoczyło to, że choć nasi mieszkańcy z Ustronia w praktyce nie byli z nami to właśnie po ich reakcjach zauważyłam zainteresowanie gdy dzieliliśmy się naszym doświadczeniem z podróży, pokazem slajdów-mieli naprawdę niezłą zabawę.
  Zajęcia w których uczestniczyłam pomogły mi wypracować nowe umiejętności. Umiejętności z których jestem dumna!

   

  SK: Tento projekt mi umožnil zúčastniť sa veľmi zaujímavých aktivít. Naučila som sa nové pracovné techniky, ale čo je najdôležitejšie, spoznala som úžasných a otvorených ľudí, ktorí plní nadšenia pre to, čo robia. Chcem tiež spomenúť krásne miesta a nádherných a skromných ľudí, ktorí tu žijú.

  Bola som prekvapená pozitívnymi reakciami našich klientov v Ustroni, keď sme hovorili o našich skúsenostiach zo stretnutí a keď sme im ukázali fotografie a videá z našich ciest. Naozaj sa pri tom veľmi bavili a užili si to, aj keď tam s nami neboli osobne.

  Aktivity, ktorých som sa zúčastnila mi pomohli získať nové schopnosti. Schopnosti, na ktoré som hrdá!

  Magdalena Dyło, terapeutický pracovník MDSS, Ustroň, PL

  Hodnotenie projektu

  SK: Účasť na tomto projekte bola pre mňa veľmi cennou skúsenosťou, hlavne preto, že som sa mohla naučiť nové spôsoby práce so seniormi. Výhodou tohto projektu je nepochybne výmena skúseností s ostatnými pracovnými terapeutmi. Vďaka tomuto projektu som sa naučila rôzne pracovné techniky od profesionálnych regionálnych remeselníkov, čo mi umožnilo obohatiť moju prácu. Pre našich seniorov, ktorí vedia, že ich diela sú príťažlivé nielen pre miestnych obyvateľov, ale aj v zahraničí, je to cenný poznatok. Ťažkosti v priebehu projektu predstavovala jazyková bariéra, ktorú sa ale pri obojstrannej snahe porozumieť si darilo prekonať.

  Tamás Eszter, odborný zamestnanec,

  Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, HU

  Hodnotenie projektu

  Tieto projekty sa vyznačujú vynikajúcou organizáciou, skvelou náladou, profesionálnym programom, vysokou kvalitou a vzrušujúcimi rekreačnými aktivitami. Získali sme profesionálne znalosti, krásne skúsenosti a spomienky. S našimi partnermi sme vybudovali veľké medzinárodné spojenie. Počas projektu každý hostiteľ ukázol miestne špecifiká a podelil sa o svoje skúsenosti. Týmto spôsobou sme sa mohli naučiť nové metódy ktoré sme mohli použiť v našom živote počas terapií.

  Predaj ich výrobkov zvýšil sebavedomie našich detí a ich motiváciu. Vidia , že ich práca je užitočná a dôležitá. Naše deti sa mohli stretnúť s inými deťmi z rôznych krajín, čo vďaka projektu pomohlo zlepšiť spoluprácu medzi nimi.

  Podľa môjho názoru je veľmi dôležité spoznávať iné kultúry, mať dobrú atmosféru a zachovávať tradície. Bolo naozaj dobré vidieť, že ľudia so zdravotným postihnutím a seniori mohli efektívne spolupracovať a tešili sa z práce.

  Som rada , že som sa mohla zúčastniť.

  Iveta Hrivňáková – pracovník v sociálnych službách, SK

  Hodnotenie projektu

  Už, keď sa ma moja paní vedúca opýtala, či sa chcem 17.5.2018 zúčastniť Festivalu ľudových umeleckých remesiel v Piešťanoch, tak som nadšene súhlasila. Pochádzam zo Slovenska, už 30 rokov žijem v Těšíně, ale ľudové tradície mám stále rada. Nadišiel deň „D“, natešená som čakala na odjazd pred Domovov v Českom Těšíně. Veci v aute nabalená a my natešené. Cesta nám ubiehala v pohode i keď bolo nepriaznivé počasie. Do Piešťan sme dorazili vo večerných hodinách. Dostali sme inštrukcie na nasledujúce štyri dni od koordinátora projektu ERASMUS + p. Miloša Kunkela. Rýchlo vybaliť a spať, od rána nás čakal náročný deň. Ráno sme privstali, aby sme stíhali obliecť si „těšínské kroje“, dopraviť sa na miesto, vybaliť veci k ukážkam a predaji. Miestečko-stánok sme mali na super mieste. Začali sa vybaľovať výrobky našich uživateľov. Keramické výrobky, šité, háčkované, papierové a špeciálne výrobky techniky „quilling“. Tak isto bolo rušno všade okolo. Účastníci festivalu boli zo Slovenska, Čiech, Maďarska, Poľska, Srbska... celkom 180 stánkov. Každý si chystal svoj stánok s výrobkami. A výrobky od výmyslu sveta. Stánky s výrobkami ani sa nedá na všetky si spomenúť. Výrobky zo skla, keramiky, hliny, dreva, textílii, papiera... Každý mal čo ponúknuť. Tá fantázia, zručnosť, nápady... Každý výrobok mal svoje kúzlo a čaro, vyrobený s trpezlivosťou, láskou a srdcom. Počasie nám vyšlo počas všetkých troch dní. Návštevníkov bolo veľa. A záujem o výrobky našich uživateľov bol veľký. My sme vysvetľovali a predávali. Záujem a pozornosť upútali hlavne výrobky technikou „quillinq“. Proste atmosféra festivalu úžasná. Spokojnosť, zvedavosť, dobrá nálada, úsmevy, pochvaly, pozdravy, únava ... to všetko patrilo do nádherných dní, ktoré sme strávili v Piešťanoch. V pondelok návrat domov do Těšína. Cesta nám ubehla rýchlo a v každej z nás ostali krásne spomienky na stretnutia s ľuďmi, ktorých spája tradícia ľudového remesla a zachovanie tradícii pre ďalšie generácie. Pre našich uživateľov bola prichystaná prezentácia festivalu. A to zo všetkým: stánok s výrobkami, my v krojoch, plátno na premietanie, čo natočila a s úžasnou prednáškou predviedla Izabelka. Myslím si, že sa nám podarilo atmosféru trhov z Piešťan preniesť do nášho Domova všetkým uživateľom, hlavne tím, ktorí majú zásluhu na tom, aby ukázali ostatným, čo zvládnu spraviť s chuťou a radosťou vo svojom voľnom čase.

  ĎAKUJEM za skvelú organizáciu projektu ERASMUS+

  ĎAKUJEM za zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem.

  ĎAKUJEM za tie dni, ktoré boli pre mňa obdivom ľudskej zručnosti.

  Izabela Zajac – pracovník v sociálnych službách – základná výchovná nepedagogická činnost, CZ

  Hodnotenie projektu

  Piešťany 2018

  Letošní zážitky z festivalu řemeslníků v Piešťanech jsem se pokusila přenést na půdu našeho domova v duchu hesla: „Když nejde hora k Mohamedovi, musí Mohamed k hoře“. Neuvěřitelná atmosféra jarmarku poputovala do Českého Těšína formou natočeného videa plného pozdravů seniorům, kteří se jarmarku sami nemohli zúčastnit. K přiblížení atmosféry skutečného festivalu přispěly i kroje, které jsme, podobně jako v průvodu Piešťanskými ulicemi, v domově předvedli, anebo malý stánek napodobující stánky z lázeňského ostrova. Za zvuku tónů lidových písní i autentického jarmarečního ruchu měli uživatelé našeho domova možnost nákupu výrobků za cenu „jednoho úsměvu“,čehož s radostí využili. Ale nejdůležitější byl vzkaz - vzkaz obdivu a úcty k práci a dovednostem seniorů, jehož se nám dostávalo po celou dobu trvání festivalu v Piešťanech. Jak ředitel, tak i my pracovníci domova, jsme byli nesmírně poctěni, že můžeme tak velký ohlas na výrobky z našich dílen předat jejich tvůrcům. Je to jedinečná příležitost ukázat potenciál seniorů pro společnost a především zprostředkovat jim samotným onu skutečnost, že i ve srovnání s profesionálními řemeslníky jsou jejich schopnosti stále vysoce ceněny. Za tento konkrétní přínos projektu jsem osobně velmi vděčná.

   

  Mosonmagyaróvár 2019

  Zážitky z každého projektového setkání se vždy snažím zprostředkovat uživatelům našeho domova formou posezení s video-prezentací. A tak tomu bylo i tentokrát. Hned druhý den po návratu z Mosonmagyaróváru jsme se setkali nad skleničkou tokajského vína a ochutnávkou maďarských salámů i chleba a já si prožila celé setkání znovu. Teprve uprostřed „svých seniorů“ vychytávám ze shluku zážitků a emocí to podstatné, co mi projektové setkání přináší. Pozoruji, co vzbudilo jejich zájem, co vyloudilo úsměv, prostě všechno, co by mohlo nasměrovat mou další práci. Společně jsme obdivovali představení zorganizované pro nás během návštěvy školy v Mosonmagyaróváru. Právě setkání v maďarské škole pro postižené děti a obrovský obdiv k odvedené pedagogické práci mne donutil zamyslet se nad vlastními možnostmi. Způsob motivace i individuálního přístupu k jednotlivým aktérům byl pro mne neuvěřitelně inspirující. Opět se mi potvrdilo, že základem práce jak s dětmi, tak se seniory, je vytvoření vzájemného vztahu a důvěry. Teprve pak může vzniknout ono kouzelné propojení, např. ve společné „partnerské“ zábavě. Zábavě, kterou se ze všech sil snažíme přivést naše klienty k pocitu obyčejného štěstí, k pocitu, že jsou součásti komunity a že každý den má smysl. Zdá se, že vůbec není rozdíl mezi tím, v jaké zemi působíme, nebo kdo je naší cílovou skupinou. Pokud svou práci děláme s přesvědčením, vykazujeme stejnou odhodlanost, vynakládáme stejné úsilí. A právě proto je pro mne každé projektové setkání - setkáním s PŘÁTELI. Znamená pro mě obrovský náboj pozitivní energie a elánu do práce. Tím, že tak dobře chápeme podstatu své práce, si skvěle rozumíme a dokážeme, navzdory jazykovým bariérám, se navzájem inspirovat a vzájemně si poradit. A to je pro mne přesně smysl toho projektu.

  Varga Ivett, odborný zamestnanec,

  Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Általános Iskola, HU

  Hodnotenie projektu

  Rada sa zúčastňujem na projektoch, kde sa stretáva viac krajín, pretože máme možnosť vidieť ako sa pracuje v iných krajinách, získavame nové nápady a v neposlednom rade môžeme vybudovať aj nové medzinárodné kontakty.

  Najlepšia časť stretnutia pre mňa je jarmok. V tomto čase môžeme sledovať špeciálne ľudové remeslá a ručné práce z rôznych krajín a môžeme sa učiť tieto techniky, čím máme môžnosť sami sa zlepšiť.

  Okrem práce hrá samozrejme dôležitú úlohu aj aktívny oddych. Tieto programy boli vždy vynikajúce. Máme možnosť oceniť aj prírodné a kultúrne dedičstvo nášho stredoeurópskeho suseda a lepšie spoznať našich partnerov.

 • VEĽKÁ VĎAKA VŠETKÝM ERGOTERAPEUTOM A ZAMESTNANCOM DOMOVOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,

  PRE KTORÝCH JE ICH PRÁCA AJ POSLANÍM.

  Prepared by: Traditional Folk Arts and Crafts

   

  Material and published photographs have been provided by the project partners.

   

  This project was implemented with the financial support of the European Union. Only the authors of the materials and articles who contributed into the brochure are responsible for their contents. This brochure does not represent the opinions of the European Commission, and the European Commission shall not be responsible for the use of information contained in the brochure.